Toruń - fotografia ciążowa, noworodkowa,
dziecięca, rodzinna | tel.: 696 218 955
OFERTA SPECJALNA
Mini Sesje w Lawendzie
Oferta Last Minute
Ekspresowe Sesje Świąteczne
OFERTA SPECJALNA
Rodzinne Mini Sesje Świąteczne
Bezpłatna CHECKLISTA
"Jak przygotować się do sesji ciążowej i/lub noworodkowej"
Bezpłatna CHECKLISTA
"Jak przygotować się do sesji ciążowej i/lub noworodkowej"

Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym barscy.com, którego właścicielem jest Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym barscy.com. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Sprzedawca – Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735;
  • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie barscy.com;
  • Konto użytkownika – indywidualne konto Klienta w Sklepie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające składanie zamówień w Sklepie;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep   oferuje w sprzedaży za pomocą sieci internet materiały w formie cyfrowej, np. tekstury, nakładki, tła cyfrowe, grafiki, cyfrowe wzory kartek świątecznych. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów do pobrania w formie elektronicznej.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej barscy.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2c, drogą elektroniczną na adres e-mail: photography@barscy.com oraz pod numerem telefonu: +48 531146568.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.
 7. Kolory szablonów wyświetlane na monitorze Klienta mogą być uzależnione od monitora, na którym są wyświetlane oraz jego kalibracji. W razie wątpliwości Klient powinien skierować zapytanie do Sprzedawcy.

§ 2. Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep, Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej dostępnej wersji);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep   internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia i Konta użytkownika. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia, Klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk “Dodaj do koszyka”.
 4. Naciśnięcie ww. przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Sklep. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie ww. usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 6. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta użytkownika wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Formularza zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia w sposób podany powyżej.

§ 3. Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto określonymi w złotych polskich.
 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu, na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu umieszcza oprócz zdjęcia opis produktu. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. Aby dokonać zakupu, Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów Klient przechodzi do Formularza zamówienia, w którym podaje swoje dane osobowe,  określa sposób dostawy produktów (jeżeli dotyczy) oraz wskazuje wybór formy płatności.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę pośrednika płatności. Po dokonaniu płatności Klient zostaje przeniesiony na stronę zawierającą informacje o dokonanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia i przekazanie do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wiadomości e-mail. Wolę otrzymania faktury Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4. Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  • Szybki e-przelew.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 15 minut od momentu dokonania zakupu.

§ 5. Ceny i promocje

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:
  • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu,
  • Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z  Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 4. Ceny na stronie internetowej Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

§ 6. Sposoby i koszty dostawy

 1. Na wskazany podczas zakupu adres e-mail Klient otrzymuje link do pobrania zakupionego produktu.
 2. Dostawa zakupionych produktów cyfrowych następuje do dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: photography@barscy.com, jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Klienta ww. kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca, z chwilą wydania Klientowi produktów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania i rozpowszechniania ww. treści w Internecie na profilach Klienta w portalach społecznościowych i stronie internetowej Klienta, w celach związanych z promocją własnej działalności gospodarczej lub pozagospodarczej Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Ponadto tekstury i projekty graficzne mogą być wykorzystywane przez Klienta do celów wykonywania usług na rzecz klientów Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Sprzedawca upoważnia Klienta do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do materiałów, w zakresie decydowania o sposobie oznaczania utworu.
 3. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem portalu Facebook i Instagram.
 4. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy obejmuje także wynagrodzenie za udzielenie licencji do korzystania z utworu.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  • Wyodrębniania pojedynczych elementów graficznych z materiałów i ich rozpowszechniania w innych projektach,
  • Modyfikowania, zmian materiałów, w tym do tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, z zastrzeżeniem §7 ust. 3,
  • Wykorzystywania i rozpowszechniania materiałów w celach innych niż ich pierwotne przeznaczenie (określone w ofercie sprzedaży na podstronie produktu w Sklepie),
  • Sprzedaży materiałów, udzielania odpłatnie lub bezpłatnie licencji podmiotom trzecim, modyfikacji w celu dalszego rozpowszechniania,
  • Wykorzystania materiałów do transmisji telewizyjnych, wykorzystania w materiałach audiowizualnych, elementach produktów lub opakowań produktów,
  • Tworzenia i rozpowszechniania znaków graficznych, logotypów i znaków towarowych na podstawie materiałów.

§ 9. Umowy zawierane z przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową
Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 8. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca przesyła opinię co do niezasadności reklamacji.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 11. Konsument ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 12. W przypadku umów sprzedaży, w których stroną jest podmiot niebędący Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji, takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.

Regulamin subskrypcji

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym barscy.com
 2. Usługodawcą jest Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Subskrypcji w serwisie internetowym barscy.com. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  • Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis;
  • Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych, poprzez zawarcie Umowy Subskrypcji;
  • Subskrypcja / Umowa Subskrypcji – odpłatna umowa zawarta na czas określony, o zakresie określonym w opisie danej Subskrypcji, umożliwiająca dostęp do płatnych Usług dostępnych poprzez Serwis;
  • Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie barscy.com;
  • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci internet możliwość zawarcia odpłatnej Umowy Subskrypcji, umożliwiającej dostęp do Usług, które w szczególności zakładają dostęp do wybranych materiałów audio-wideo dotyczących retuszu fotografii cyfrowych oraz pozyskania wiedzy na temat organizacji i wykonywania sesji fotograficznych.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach i Subskrypcjach znajdują się na stronie internetowej barscy.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: photography@barscy.com oraz pod numerem telefonu: +48 531146568.
 7. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę.
 8. W ramach zawartej Umowy Subskrypcji Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania z określonego w Subskrypcji dostępu do płatnej Usługi przez okres wskazany w ofercie dotyczącej  Subskrypcji.
 9. Udostępnienie dostępu do Usług w ramach Umowy Subskrypcji osobom trzecim wymaga odrębnej zgody Usługodawcy.

§ 2. Warunki korzystania z usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów w wysokości wskazanej w opisach Subskrypcji.
 3. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis, Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach);
  • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  • Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie;
  • Konta Użytkowników;
  • Newsletter.
 5. Zawarcie Umowy Subskrypcji jest odpłatne i następuje z momentem potwierdzenia zawarcia Umowy Subskrypcji. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie podczas zawierania Umowy Subskrypcji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie ww. usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku „Wypisz się”.
 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, o których mowa powyżej, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z płatnych Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 10. Informacje o funkcjonalności treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności treści cyfrowych lub usług cyfrowych, o których Usługodawca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w Sklepie.
 11. Treści cyfrowe lub usługi cyfrowe są udostępniane Klientowi w ciągu 30 minut od uzyskania płatności.
 12. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w wersji wskazanej na karcie danej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

§ 3. Postanowienia ogólne dot. korzystania z Serwisu

 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis, w tym korzystanie z materiałów w ramach Subskrypcji.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się podczas zawierania Umowy Subskrypcji poprzez wypełnienie Formularza zamówienia (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło do konta, ewentualnie dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem serwisu;
  • przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów;
  • poszanowania praw i dóbr osobistych Usługodawcy i osób trzecich;
  • niedziałania na szkodę Usługodawcy i osób trzecich;
  • nieudostępniania odpłatnych materiałów osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Klientów;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
 17. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 18. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§ 4. Usługi świadczone przez Serwis

 1. Usługi świadczone przez Serwis w szczególności obejmują:
  •  edycja Konta Użytkownika,
  •  rejestracja Konta Użytkownika,
  •  logowanie do Konta Użytkownika,
  •  dostęp do materiałów audio-wideo w ramach wykupionej Subskrypcji,
 2. Usługa udostępniana w ramach Umowy Subskrypcji zawartej za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniona Klientowi będącemu Konsumentem po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Za zgodą Klienta będącego Konsumentem, Usługi w ramach Subskrypcji zostaną mu udostępnione przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Usługodawcę wyraźnej zgody na  rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

§ 5. Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto określonymi w złotych polskich.
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty dot. Subskrypcji wybranej przez Klienta.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesującą go Usługę w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów Klient przechodzi do Formularza zamówienia, w którym podaje swoje dane osobowe oraz wskazuje wybór formy płatności.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę pośrednika płatności. Po dokonaniu płatności Klient zostaje przeniesiony na stronę zawierającą informacje o dokonanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: nazwa wybranej Subskrypcji, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 11. Warunkiem skorzystania z Konta Użytkownika i Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Serwisu
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu

§ 6. Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis internetowy udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w Formularzu zamówienia.
 2. Dostęp do Subskrypcji możliwy jest po pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Klienta.
 3. Klient, który zakupił Usługę w ramach Subskrypcji, wybiera sposób płatności dostępny w Serwisie. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 15 minut od chwili złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu wygasa.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7. Ceny i promocje

 1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:
  • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu,
  • Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z  Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 4. Ceny na stronie internetowej Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentom.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail photography@barscy.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona z tytułu Subskrypcji zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 6. Jeżeli płatna Usługa została udostępniona Klientowi na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli przynajmniej raz wyświetlił materiały dostępne w ramach Subskrypcji.

§ 9. Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową
Procedura reklamacyjna

 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 8. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 10. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 11. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 12. W przypadku umów sprzedaży, w których stroną jest podmiot niebędący Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i usług.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na Stronie internetowej.

§ 11. Usuwanie Kont Użytkowników,
wypowiedzenie umowy Subskrypcji

 1. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Klient powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Klient ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Klienta następuje w terminie 14 dni.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Subskrypcji (czyli rozwiązać umowę na Subksrypcję za wypowiedzeniem), umowa Subskrypcji rozwiązuje się po zakończeniu okresu, na który została zawarta.
 5. Aby zrezygnować z Subskrypcji należy wysłać wiadomość e-mail na adres photography@barscy.com z oświadczeniem o rezygnacji z Subskrypcji.

§ 12. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Serwis.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. Zmiana zaczyna Klienta obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu i usunie Konto Użytkownika w trybie określonym w ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Klient powinien zgłosić Usługodawcy chęć usunięcia Konta Użytkownika.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z ww. działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji, takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu

 1. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres photography@barscy.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 15. Zmiany Usługi

 1. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
  • poprawa wydajności Serwisu,
  • poprawa lub zmiana UX / UI Serwisu,
  • aktualizacja treści / produktów cyfrowych.
 2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
 4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 16. Aktualizacje

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§ 17. Umowy zawierane z przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 18. Prawa własności intelektualnej Usługodawcy

 1. Wszelkie materiały, w tym utwory audiowizualne, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy1

– Adresat: Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń

– Ja / My2 niniejszym informuję / informujemy2 o moim / naszym2 odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………

– Data zawarcia umowy: ………………………………  Data odbioru produktów: ………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………

– Adres konsumenta(-ów): ………………………………

– Podpis konsumenta(-ów): ………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ……………………………… 

1 formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
2 niepotrzebne skreślić

Bezpłatna CHECKLISTA
Jak przygotować się do sesji ciążowej i/lub noworodkowej
Dołącz do grona ponad 2000 subskrybentów naszego newslettera i otrzymaj bezpłatną listę kontrolną, która pomoże Ci przygotować się do sesji ciążowej i / lub noworodkowej.
Nie musisz się obawiać – my też nie lubimy spamu! Twoje dane osobowe będą u nas w pełni bezpiecznie. Nie spamujemy i nie przekazujemy Twoich danych osobom i firmom trzecim. Twój adres email będzie przetwarzany zgodnie z naszą polityką prywatności.

Przetwarzamy wyłącznie Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735, kontakt: photography@barscy.com. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z wykorzystaniem serwisu internetowego. Jeżeli zaznaczysz drugi checkbox „Chcę zapisać się do newslettera”, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany także do celu marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania umowy oraz przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Twoją rzecz. Jeżeli zaznaczysz checkbox „Chcę zapisać się do newslettera”, dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy i świadczenie usług lub otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735, kontakt: photography@barscy.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Administratorem danych osobowych jest Michał Barski, ul. Turystyczna 50d, 87-100 Toruń, NIP 5591791644, REGON 360047735, kontakt: photography@barscy.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymuj zniżki oraz informacje na temat ofert specjalnych!
Zapisz się do naszego newslettera.
Obiecujemy nie zaśmiecać Twojej skrzynki niepotrzebnymi wiadomościami.
My też nie lubimy spamu! Twoje dane osobowe będą u nas w pełni bezpiecznie. Nie spamujemy i nie przekazujemy Twoich danych osobom i firmom trzecim.
Twój adres email będzie przetwarzany zgodnie z naszą polityką prywatności.